MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 160355

  GÜNCEL MEVZUAT


e-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin GİB Duyurusu (18.01.2020)

GİB Önemli Duyuru: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (17.01.2020)

e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru (17.01.2020)

1003B Beyanname Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Özel Şifre Alınabilmesi (15.01.2020)

Turizm Payı Beyannamesi Kullanıma Açıldı (15.01.2020)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 122 (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sirküleri) (14.01.2020)

Karar Defteri'nin Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikler 31.01.2020 Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir (13.01.2020)

Defter Beyan Sistemi Duyuruları “Mükellef Kartı Bilgi Girişlerinin Süresi 15 Şubat 2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (13.01.2020)

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Yararlanan Mükelleflere e-Arşiv Fatura Düzenlemelerinde Kolaylık Getirildi (13.01.2020)

Defter Beyan Sisteminde 7194 Sayılı Kanun Güncellemeleri (11.01.2020)

Bazı İllerimizde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderimi Hakkında Önemli Duyuru (11.01.2020)

Mali Mühür Başvuru Sürecine İlişkin Açıklayıcı Tablo (10.01.2020)

Hatalı Teşvik Kayıtları Düzeltilmediği Sürece 2020/Ocak Ayından İtibaren Teşvikli Bildirge veya MUHSGK Verilemeyecek ve Ek-17 Madde Kapsamında Geriye Yönelik Verilen Teşvik Talep Değişiklikleri Onaylanmayacaktır (10.01.2020)

Yurtdışı Borçlanma Taleplerinde “RA, RZ, EA, EZ” Kodu ile Yapılan Posta Başvurularında Postaya Veriliş Tarihi SGK’ya Başvuru veya Veriliş Tarihi Kabul Edilecektir (10.01.2020)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515) (10.01.2020)

2020 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı (09.01.2020)

Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi Hakkında Duyuru (09.01.2020)

SGK E-Bildirge Sistemini Kapattı (08.01.2020)

Bağ-Kur Sigortalıları ile 60-g Kapsamındaki Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile 31.12.2020 Tarihi Sonuna Kadar Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek (08.01.2020)

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Değişiklik (07.01.2020)

Özel Sirküler: 7194 Sayılı Kanun ile Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri ve Muhasebe Uygulamaları (06.01.2020)

Kuyumcular İçin Fatura Düzenleme Sınırı 4.200 TL Olarak Belirlendi (06.01.2020)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514) (04.01.2020)

2020’ye Geçiş Ekranını Aktif Edilmesi (03.01.2020)

Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı (03.01.2020)

5000/30000 TL ve Üzeri Düzenlenecek e-Arşiv Faturalar Hakkında Duyuru (03.01.2020)

Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutar ve Hadler Arttırıldı (02.01.2020)

1 Ocak 2020 Tarihinden İtibaren Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı %15,00 Olarak Belirlendi (02.01.2020)

Hatalı Teşvik Kayıtları – SGK Genel Yazı (02.01.2020)

İhracat Bedellerinin %80’inin Bir Bankaya Bozdurulması Zorunluluğu Kaldırıldı (02.01.2020)

Defter Beyan Bilançoya ve İşletme Hesabına Geçiş İşlemleri (31.12.2019)

Yapılandırma Taksitleri ile Damga Vergisinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Uygulanan Geç Ödeme Zammı Aylık %1,6 Olarak Belirlenmiştir (31.12.2019)

2020 Yılı Harç Tutarları (31.12.2019)

Engellilerin ÖTV Ödemeksizin İktisap Edebilecekleri Taşıt Değeri Yükseltildi (31.12.2019)

2020 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları (31.12.2019)

2020 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi (31.12.2019)

2020 Yılında Yurt Dışında Uygulanacak Konsolosluk Harç Tutarları Katsayısı (31.12.2019)

Mali Mührü Henüz Teslim Edilmeyen Mükelleflerin Dikkatine (31.12.2019)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmamasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1952) (31.12.2019)

Özel Sirküler: 2020 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri (30.12.2019)

İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı ile İlgili Sınır Yeniden Belirlendi (30.12.2019)

Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutar ve Hadler Arttırıldı (30.12.2019)

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2020 Yılı İçin Arttırıldı (30.12.2019)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5) (30.12.2019)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1948) (30.12.2019)

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1950) (30.12.2019)

5000 TL ve 30000 TL’yi Aşan Faturaların GİB Portalından Düzenleme Kılavuzu (30.12.2019)

Aynı Gün Başlayıp Biten Vergi Kayıtları (28.12.2019)

Defter Beyan: Nace Kodu Kullanım Kılavuzunun Detaylarının Yayınlanması (27.12.2019)

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler (27.12.2019)

Verbis’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru (27.12.2019)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (Karar Tarihi: 26/12/2019 - Karar No: 2019/1) (27.12.2019)

Yeni Makine ve Teçhizatın Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi 31.12.2022 Tarihine Kadar Uzatıldı (25.12.2019)

Mükellef Kartı Başlığı Altında Yapılası Gerekenler (25.12.2019)

İsteğe Bağlı Sigortalılık ile Hizmet İhya Talepleri e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek (25.12.2019)

Sanayi Sicil Belgesini Haiz KDV Mükelleflerine Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi 31/12/2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. (24.12.2019)

2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı %12 Olarak Belirlendi (24.12.2019)

Kısmi Zamanlı Çalışmasına İzin Verilen Yabancı Sigortalılar İçin Yeni Eksik Gün Nedeni Oluşturuldu (24.12.2019)

2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1839) (23.12.2019)

VUK 512 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) (23.12.2019)

E-Arşiv Fatura, E-Serbest Meslek Makbuzu ve E-Müstahsil Makbuzu Uygulamalarından GİB Portal Yöntemi İle Yararlanmak Üzere Başvuru Dokümanı (20.12.2019)

Sebze ve Meyve Ticaretiyle İştigal Eden Komisyoncu ve Tüccarların E-Belge ve E-Defter Uygulamalarına Geçişi Hakkında Duyuru (20.12.2019)

1.1.2020 Tarihi İtibariyle E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru (20.12.2019)

Özel Sirküler: 2020 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları ile e-Defter ve Defter Beyan Sistemi Düzenlemeleri (20.12.2019)

2020 Yılı Defter Tutma Hadleri - Sınıf Değiştirme (18.12.2019)

Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (17.12.2019)

Defter Beyan Sistemi Duyuruları: 01.01.2020 Tarihinden İtibaren... (16.12.2019)

Bankalarca Yapılacak Vergi Tahsilatları İle İlgi GİB Duyurusu (16.12.2019)

Defter Tutma ve Sınıf Değiştirmede Dikkate Alınması Gereken Hadlere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Cevabi Yazısı (16.12.2019)

1 Ocak 2020 Tarihi İtibarıyla e-Belge ve e-Defter Uygulamalarına Geçmesi Gereken Mükellefler Tablosu (14.12.2019)

e- Arşiv Fatura Mükellefi Olmayan Mükellefler 5000 ve 30.000 TL’yi Aşan Faturalarını GİB Portalından Kesecekler (14.12.2019)

Yurt Dışı Hizmet Borçlanması İşlemlerinde Değişiklik Yapıldı (11.12.2019)

SGK Genelgesi 2019/21 – 2019/16 sayılı Genelgede Değişiklik (11.12.2019)

7194 sayılı Kanun ile Getirilen Yeni Vergiler ve Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler (09.12.2019)

Özel Sirküler: Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisi İhdas Edildi (09.12.2019)

Hatırlatmalar – Defter Tutma Mükellefiyeti Ve Tasdik Zamanları (06.12.2019)

Gelir Vergisinde Hasılat Esaslı Kazanç Tespitinin Usul ve Esasları Belirlendi (03.12.2019)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309) (03.12.2019)

2020 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Zamanları (02.12.2019)

KDV İadesi YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi (30.11.2019)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru (27.11.2019)

Beyannameyi Düzenleyen Bilgilerine Yönelik Girişler 15.01.2020 Tarihine Kadar Yapılması Gerekmektedir (25.11.2019)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 308) (21.11.2019)

Yabancı Merkezi Saklama Kuruluş Hesaplarının GVK Geçici 67’nci Maddesi Kapsamında Tevkifat ve Bildirim Durumu (20.11.2019)

Manisa İli Alaybey Vergi Dairesi Müdürlüğü adının değişerek Şehit Cihan Güneş Vergi Dairesi Müdürlüğü yapılmasına İlişkin Duyuru; (20.11.2019)

MUHSGK Uygulamasında Sorun Yaşanmaması İçin VKN ile SGK İşyeri Sicil Numaralarının Eşleştirilmesi Gerekmektedir (15.11.2019)

Belge Türü veya Kanun Türü Farklı Olan Sigortalılar İçin Yeni Eksik Gün Nedeni Oluşturuldu (14.11.2019)

Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi (14.11.2019)

Toplu Gelir Belgesi Eklenmesinde Kayıt Sınırı Getirilmiştir (13.11.2019)

Vergi Konseyi Yönetmeliği (12.11.2019)

Özel Faturanın Onaylanma Sürecinde Değişiklik Yapıldı (11.11.2019)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28) (08.11.2019)

KAPSAM 4A Uygulamasının 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c) Ödeme Sistemleriyle Entegre Edilmesi (05.11.2019)

5510/91-1 inci Fıkraya Göre Yapılacak Erteleme İşlemleri İle Tahakkuk ve Tahsilat Sürelerine İlişkin e-Posta Gönderilmesine Yönelik (05.11.2019)

Turizm Payı Beyannamesi Hakkında Duyuru (04.11.2019)

Turizm Payı Beyannamesinde Bilinmesi Gerekenler (04.11.2019)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 120 (31.10.2019)

“Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile İlgili TÜRMOB Raporu (Görüş ve Öneriler) (31.10.2019)

2019/3. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi) Yapılmayacak (Kuyumcular Hariç) (31.10.2019)

2019/3. Geçici Vergi Donemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri (31.10.2019)