top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Ödeme Emrine Karşı Yargıya Başvurma

Sayı : TEPE-2022/88 20.10.2022

Konu: Ödeme Emrine Karşı Yargıya Başvurma


SİRKÜLER 2022-88Gelir İdaresi Başkanlığınca 13.10.2022 tarihinde yayınlanmış olan ödeme emrine karşı yapılacak işlemler başlıklı rehberde de ayrıntılı olarak açıklandığı üzere;


Ödeme emrini alan borçlu;


> Böyle bir borcunun olmadığı,

> Borcunu kısmen ödediği,

> Borcun zamanaşımına uğradığı,


İddiasıyla tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde borcun türüne göre; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki borçlar için vergi mahkemesinde, diğer borçlar için idare mahkemesinde dava açabilir. 


Ödeme emrinde yer alan borcun bir kısmına dava açılabilir. Ancak dava dilekçesinde dava açılacak kısmın türü ve tutarının açıkça gösterilmesi gerekir.


Dava açan borçlu hakkında takip işlemleri, davayı gören mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece devam eder.


Borçlu borcun tamamına veya bir kısmına karşı vergi mahkemesinde açtığı davanın tamamen veya kısmen reddi halinde, ret kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir. Diğer taraftan borcun ödenmesi halinde mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü ortadan kalkar.


İlk derece mahkemesinde açtığı davayı kaybeden borçlunun, açtığı davaya konu tutarın 2022 yılı için 9.000 TL’yi aşması halinde üst yargıya başvurması mümkündür


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere ttps://www.gib.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page