top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

ÖTV Kanununda Tanımlı Motorlu Araç Ticareti Yapanlardan Teminat Alınabilecektir.

Sayı : TEPE-2022/113 28.11.2022

Konu : ÖTV Kanununda Tanımlı Motorlu Araç Ticareti

Yapanlardan Teminat Alınabilecektir.

SİRKÜLER 2022-11326.11.2022 tarih ve 32025 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1`nci maddesiyle; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasına (9) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.


“10. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden; doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 30 milyon Türk lirasına kadar, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan türden teminat almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, bentte yer alan tutarı sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye,” Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.


Buna göre 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden 30 milyon Türk lirasına kadar 6183 sayılı kanunun 10`ncu maddesinin 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde sayılan Para, Banka Teminat Mektubu, Sigorta Şirketleri Tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri, Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri cinsinden olan teminatlar alınabilecektir.


Bilgilerinize sunulur.Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page