top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

2024 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Uygulanacak Alt İade Limiti Belirlenmiştir.


Sayı : TEPE-2024/06 03.01.2024

2024 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Uygulanacak Alt İade Limiti Belirlenmiştir.


SİRKÜLER 2023-06


30.12.2023 tarih ve 32415 sayılı (2.mükerrer) Resmî Gazete de yayınlanarak 01.01.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 48) ile;


MADDE 1

- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün dokuzuncu paragrafında yer alan “2023 yılı için 57.300 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2024 yılı için 90.800 TL” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 2

- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3-

Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Tebliğ ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise;


3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Cumhurbaşkanınca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı iadeye konu edilebilmektedir.


31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılı için indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır 10.000 TL olarak belirlenmiş olup, 2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınırın, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamada 50 TL ve daha düşük tutarların dikkate alınmayacağı, 50 TL’den fazla olan tutarların ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltileceği belirtilmiştir.


Bu Tebliğ ile 2023 yılı için 57.300 TL olarak belirlenen sınır, 2023 yılına ilişkin tespit edilen yeniden değerleme oranı (%58,46) dikkate alınarak 2024 yılı için 90.800 TL olarak belirlenmiştir.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullnılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

1 görüntüleme0 yorum
bottom of page