top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

5.000 TL`yi geçen Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezası Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Kapsamına Alınmıştır.

Sayı : TEPE-2022/76 22.08.2022

Konu : 5.000 TL`yi geçen Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük

Cezası Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Kapsamına Alınmıştır.SİRKÜLER 2022-7620.08.2022 tarih ve 31929 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Uyarınca;


31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “cezası (Kanunun 344 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç)” ibaresi “cezaları ile 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları (Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilecek ceza hariç)” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


“(2) Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine göre tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenecek olup belirlenen tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete’de ilan edilecektir.”

Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220820-1.htm adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

2 görüntüleme0 yorum

コメント


bottom of page