top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan


Sayı : TEPE-2023/112 28.07.2023

Konu : 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/6/2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında KararSİRKÜLER 2023-112


29.07.2023 tarih ve 32263 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 28.07.2023 tarih ve 7408 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın, kuramların 30/6/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına, 5520 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.


Kararla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 31.07.2023 tarihli duyuruda ise;


Söz konusu Karar ile birlikte, 30/6/2023 tarihli bilançolarında yer alan döviz varlıklarını 2023 yılı sonuna kadar kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırıp en az üç ay vadeli olacak şekilde bu hesaplarda değerlendiren kurumların bu hesaplardan elde ettikleri kazançların da kurumlar vergisinden istisna edilmesine imkân tanındı.


Kur korumalı mevduat hesaplarından elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14’üncü maddesinde 7407 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile yapılan değişiklikle, Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan döviz varlıkları için de anılan istisnadan yararlanabilme imkanı sağlanmıştı. Anılan düzenlemenin devamında ise Cumhurbaşkanının bu istisnayı 31/12/2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatmaya yetkili olduğu hükmüne yer verilmiştir.


Bilindiği üzere, 7/7/2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan TC Merkez Bankası Tebliğ değişikliği ile tüzel kişilerin 31/12/2021 ile 30/6/2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarih itibarıyla mevcut döviz varlıklarını da kur korumalı hesaplarda değerlendirebilmeleri sağlandı. Bu bağlamda, Merkez Bankası düzenlemesine paralel olarak 7408 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/6/2023 tarihi itibarıyla mevcut olan yabancı paralarını kur korumalı hesaplarda değerlendirmelerine imkân tanınan kurumların bu hesaplardan elde edilen kazançları için de kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilmelerine imkân tanınıyor. Şeklinde açıklamalar yapılmıştır.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230728-7.htm , https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/mevzuatbilginotu/7408_abn.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

10 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page