top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar


Sayı : TEPE-2024/49 18.04.2024

Konu : Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair

Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8313)


SİRKÜLER 2024-49


06.04.2024 tarih ve 32512 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak 01.01.2024 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren 05.04.2024 tarih ve 8313 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile;


BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR


MADDE 1-29/11/2022 tarihli ve 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararın 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan şirketler için eşik değerler: i) Aktif toplamı 150 milyon Türk lirası. ii) Yıllık net satış hasılatı 300 milyon Türk lirası. iii) Çalışan sayısı 150 kişi.”


MADDE 2-Aynı Kararın 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ekli (I) sayılı liste” ibaresi “Ekli (I) sayılı listenin 1 ilâ 8 inci sırası” şeklinde, (b) bendinde yer alan “5(b)” ibaresi “3’üncü” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bentte yer alan “diğer kamu kurum ve kuruluşlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “doğrudan veya dolaylı olarak” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 3-Aynı Karara ekli (I) sayılı listenin 6 ncı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı listeye aşağıdaki sıralar eklenmiştir.


“6) 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

a) Aşağıdaki hak veya lisanslardan en az ikisine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar:

-Karasal ortamdan ulusal televizyon yayını yapma hakkı.

-Uydu televizyon yayın lisansı.

-Birden fazla ile yönelik olarak kablolu televizyon yayın lisansı.

b) İnternet ortamında isteğe bağlı yayın hakkına sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar.”


“7) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp bu Kurum düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren ve söz konusu düzenlemeler uyarınca bağımsız denetim yükümlülüğü bulunan şirketler.


8) 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının düzenleme ve denetimine tabi ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları.


9) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları.”


MADDE 4-Aynı Karara ekli (II) sayılı liste ekteki şekilde değiştirilmiştir.


MADDE 5-Bu Karar, şirketlerin 1/1/2024 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 6-Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yayınlanmış olan 8313 sayılı Cumhurbaşkanı kararının 1.MADDESİ ile 29/11/2022 tarihli ve 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararın 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan diğer şirketler için eşik değerler aşağıdaki gibi yeniden tespit edilmiştir.


Aktif toplamı 150 milyon Türk lirası, Yıllık net satış hasılatı 300 milyon Türk lirası, Çalışan sayısı ise 150 kişi olarak belirlenmiştir. Buna göre bu ölçülerden en az ikisini 2022 ve 2023 yıllarında aşanlar 2024 yılı için bağımsız denetime tabi olacaklardır.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240406-6.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.12 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page