top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Basit Usule Geçebilecek Mükellefler

Sayı : TEPE-2023/78 26.04.2023

Konu : Basit Usule Geçebilecek MükelleflerSİRKÜLER 2023-78


25.04.2023 tarih ve 32171 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 24.01.2023 tarih ve 7166 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;


MADDE 1– 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar (Münhasıran bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım-satımı ile uğraşanlar hariç),”


GEÇİCİ MADDE 1- 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın, 1 inci madde ile değiştirilen 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin parantez içi hükmü kapsamına giren mükelleflerden gerçek usulde vergilendirilenler, şartları sağlamaları ve başvurmaları kaydıyla, başvuru tarihini izleyen ayın başından itibaren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 46 ncı maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde basit usule geçebilirler.


MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Yapılan bu düzenleme uyarınca münhasıran bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım-satımı ile uğraşan mükellefler şartları dahilinde basit usule geçebilirler.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230425-14.pdf adresinden ulaşmak mümkündürÖnemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

3 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page