top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Deprem Afetzedelerine Bağışlanacak Konutların İnşası Dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek

Sayı : TEPE-2023/105 17.07.2023

Konu : Deprem Afetzedelerine Bağışlanacak Konutların İnşası Dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına Yapılan teslim ve hizmetlerde KDV İstisnasıSİRKÜLER 2023-105


15.07.2023 tarih ve 32249 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (9)`nci maddesi ile;


MADDE 9- 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


“GEÇİCİ MADDE 44- 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler, 31/12/2024 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.


Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.


Birinci fıkrada yer alan süreyi bir yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı; istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”


Buna göre Katma Değere Vergisi Kanuna eklenen Geçici 44.maddesi ile 31.12.2024 tarihine kadar afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler katma değer verginden istisna edilmiş, ayrıca bu teslimler nedeniyle yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan KDV`nin ise iadesine imkan tanınmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230715-2.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page