top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Deprem Bölgesinde Yapılandırma 7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunları Uyarınca Yapılacak Taksit


Sayı : TEPE-2023/167 12.12.2023

Deprem Bölgesinde Yapılandırma 7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunları Uyarınca Yapılacak Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesi


SİRKÜLER 2023-167


12.12.2023 tarih ve 32397 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 11.12.2023 tarih ve 7918 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam eden mücbir sebebe istinaden, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin onaltıncı fıkrası ile 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.11/12/2023 TARİHLİ VE 7918 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR


Amaç ve kapsam

MADDE 1– (1) Bu Karar ile; 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin onaltıncı fıkrası ve 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu maddesinin onaltıncı fıkrasına istinaden, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesine göre, meydana gelen depremler nedeniyle ilan edilen mücbir sebep halinin devam ettiği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere (alacaklı idarelere) borçlu olanların mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde, 7256 sayılı Kanunun 2 nci ve 4 üncü maddeleri ile 7326 sayılı Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 7 nci ve 8 inci maddeleri ve 10 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve onüçüncü fıkraları kapsamında alacakları yapılandırılan idarelere ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri yeniden belirlenmektedir.


Mücbir sebep hali devam eden yerler ve mücbir sebep hali nedeniyle belirlenen yeni ödeme süreleri

MADDE 2– (1) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine istinaden 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilan edilen mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30/4/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) devam ettiği ilan edilmiştir.


(2) Birinci fıkrada belirtilen yerlerdeki dairelere borçlu olanların münhasıran bu yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) anılan Kanunlar kapsamında 6/2/2023 ila 30/4/2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerinden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe


rastlayanlar dâhil) birincisinin Ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde (toplam oniki ayda) ödenmek üzere uzatılmıştır.


(3) Mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebep halinin sona erdiği tarih arasına rastlayan taksit sayısının onikiden fazla olması halinde, fazla olan taksitler onikinci taksitle birlikte ödenir.


Yürürlük

MADDE 3– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 4– (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullnılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page