top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen bölgelerde VUK 531 Nolu Tebliğ Uyarınca Teminat Verme


Sayı : TEPE-2023/116 07.08.2023

Konu : Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen bölgelerde VUK 531 Nolu Tebliğ Uyarınca Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması


SİRKÜLER 2023-116


Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 04.08.2023 tarih ve VUK-159/2023-10 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/159 ile;


1. Giriş:

213 Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendindeki yetkiye dayanılarak, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında teminat verme yükümlülüğü bulunan mükelleflerden, deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunanların, anılan Tebliğin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bendi uyarınca verilmesi gereken teminatın verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.


2. 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) numaralı Fıkrası Uyarınca Belirlenen Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması:

Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan adi ortaklıklar ile bu il veya ilçelerde mükellefiyet kaydı bulunmayıp, söz konusu yerlerdeki meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması nedeniyle mücbir sebep kapsamında değerlendirilen mükelleflerden, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca 6/2/2023 tarihinden önce lisans almış ve teminat verme süresi bu tarihten sonra sona eren mükellefler ile (b) bendi kapsamındaki mükelleflerin teminat verme süreleri 29/12/2023 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.


Buna göre; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanlar ile 5307 LPG Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlar teminatlarını 29.12.2023 tarihine kadar verebileceklerdir.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.gib.gov.tr/node/170776 adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.32 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page