top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Gerçek Faydalanıcı Bildiri ile İlgili Özel Usulsüzlük Cezası 3 Kat Uygulanacaktır.

Sayı : TEPE-2022/83 26.09.2022

Konu : Gerçek Faydalanıcı Bildiri ile İlgili

Özel Usulsüzlük Cezası 3 Kat Uygulanacaktır.SİRKÜLER 2022-8323.09.2022 tarih ve 31962 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 541) ile;


Gerçek Faydalanıcıya ilişkin bildirim yükümlülükleri, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu genel hükümleri çerçevesinde 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenerek 13.07.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


7417 Sayılı “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 26’ncı maddesi ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen 9 uncu bentle, gerçek faydalanıcı bilgisinin belirlenmesi ve bildirilmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına özel bir yetki verilmiştir.


Diğer taraftan 7417 Sayılı Kanun’un 28 inci maddesi ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, mükerrer 257’nci maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi ile getirilen zorunluluklara uymayanlara (1) numaralı bentte yer alan özel usulsüzlük cezasının 3 katının uygulanacağı hükme bağlanmıştır.


Bu çerçevede, 23.09.2022 tarih ve 31962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 541 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 529 Sıra No.lu Genel Tebliğin dayanak bölümündeki Vergi Usul Kanununun birinci fıkrasının (4) numaralı bendine yapılan atıf (9) numaralı bent olarak değiştirilmiştir.


Söz konusu tebliğ değişikliği 01.10.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup bu tarihten itibaren olmak üzere, gerçek faydalanıcı bildirimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya eksik yerine getirenlere, Vergi Usul Kanunu Mükerrer 355’inci maddesi birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanacaktır.


Bilgilerinize sunulur.Söz konusu tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220923-8.htm adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum

Σχόλια


bottom of page