top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Harçlar Kanunu Tebliği

Sayı : TEPE-2023/103 13.07.2023

Konu : Harçlar Kanunu TebliğiSİRKÜLER 2023-103


13.07.2023 tarih ve 32247 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanarak 08.07.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 93) ile artırılmış olan harç tutarları belirlenmiştir.


Amaç ve kapsam


MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 6/7/2023 tarihli ve 7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan bazı maktu harçların artırılması üzerine belirlenen yeni tutarların ilan edilmesidir.


Harç miktarlarının hesaplanması


MADDE 2- (1) Söz konusu Kararın 1 inci maddesi ile 492 sayılı Kanuna bağlı, (9) sayılı tarifenin “IISürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranında artırılmış, anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.


(2) Nispi harçlar ile söz konusu Karara istinaden belirlenen maktu harç tutarları bu Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.


Yürürlük


MADDE 3- (1) Bu Tebliğ 8/7/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Buna göre 08.07.2023 tarihinden geçerli olmak üzere 93 Numaralı Harçlar Kanunu Tebliği ile belirlenen harç tutarlarının ödenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Eki için tıklayınız.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230713-6.htm adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

3 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page