top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmeliğe YMM`ler Eklenmiştir.


Sayı : TEPE-2024/37 25.03.2024

Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmeliğe YMM`ler Eklenmiştir.


SİRKÜLER 2024-37


23.03.2024 tarih ve 32498 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;


MADDE 1- 28/4/2021 tarihli ve 31468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “5.000” ibaresi “50.000” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(3) numaralı alt bendine” ibaresi “(3) ve (5) numaralı alt bentlerine” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “her yılın haziran ayı içerisinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “25.000” ibaresi “50.000” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “dört” ibaresi “yedi” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(4) Hurdaya ayrılacak gemiye ait geçerli olan aşağıdaki belgelerden birinin olması gerekir:

a) Denize Elverişlilik Belgesi.

b) Su Aracı Uygunluk Belgesi.

c) İçsuya Elverişlilik Belgesi.”


MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “klas kuruluşu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yeminli mali müşavir” ibaresi, dördüncü fıkrasında yer alan “klas” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yeminli mali müşavir” ibaresi ve beşinci fıkrasında yer alan “klas kuruluşu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yeminli mali müşavir,” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “klas kuruluşu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yeminli mali müşavir” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer


MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür


Söz konusu yönetmelikle yapılan bazı değişikliklere ilave olarak bir diğer düzenleme ile ise Yeminli Mali Müşavirler tarafından Hurda Teşvik Ödemelerine ve Yerli Katkı Oranının tespitine ilişkin YMM Raporu düzenlenebileceklerdir.


Bilgilerinize sunulur


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/03/20240323-2.htm adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

6 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page