top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinin Tecili

Sayı : TEPE-2023/108 20.07.2023

Konu : İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinin Tecili
SİRKÜLER 2023-108


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 14.07.2023 tarih ve E-92723040-110[6802-133]-58546- 58548 sayılı Tahsilat İç Genelgesi (SERİ NO: 2023/3) ile;


Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil edilmeyecek alacaklar 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinde belirlenmiş olup, 2016/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesiyle katma değer vergisinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür.


Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6’ncı maddesine istinaden işletme kayıtlarını düzelten mükelleflerin bu kapsamda tahakkuk eden vergilerini ödeme güçlüğü içinde bulunmaları nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirerek ödemek istedikleri anlaşılmaktadır.


Buna göre, 7440 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre işletme kayıtları ile kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin bu işlemler üzerine tahakkuk eden vergilerinin 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilebilmesi (katma değer vergilerinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte) uygun görülmüştür.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

9 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page