top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

İcra Ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ


Sayı : TEPE-2024/16 23.01.2024

İcra Ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ


SİRKÜLER 2023-16


23.01.2023 tarih ve 32438 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanarak 01.02.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan İcra Ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ ile;


Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 114 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (5) numaralı bendinde ve 8/3/2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2023 yılının Aralık ayındaki yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.


Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 114’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (5) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır.


Güncellenen hususlar

MADDE 3- (1) Gazete veya internet haber sitesinde Basın İlân Kurumu aracılığıyla yapılan ilanlarda esas alınacak muhammen bedele ilişkin parasal limitler aşağıda gösterilmiştir:
Mezkûr Kanun ve Yönetmelikteki Parasal Limitler

1/2/2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Parasal Limitler

Gazete veya internet haber sitesi ile ilan yapılıp yapılmayacağına icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilecek ilanlara ilişkin parasal limit

Muhammen bedeli 500.000,00 TL’ye kadar olanlar için

Muhammen bedeli 720.000,00 TL’ye kadar olanlar için

Satışın yapılacağı yerde yayınlanan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir yerel gazete veya bir internet haber sitesinde yapılacak ilanlara ilişkin parasal limit

Muhammen bedeli 500.000,00 TL’nin üzerinde ve 2.000.000,00 TL’nin altında olanlar için

Muhammen bedeli 720.000,00 TL’nin üzerinde ve 2.885.000,00 TL’nin altında olanlar için

Bir internet haber sitesinde veya yurt genelinde dağıtılıp satışa sunulan ve ilan talebi tarihinde günlük fiilî satışı elli bin adedin üzerinde olan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir gazetede yayınlatılan ilanlara ilişkin parasal limit

Muhammen bedeli 2.000.000,00 TL ve üzerinde olanlar için

Muhammen bedeli 2.885.000,00 TL ve üzerinde olanlar için


(2) Parasal limitlerin belirlenmesinde ilan talebi tarihindeki güncel limitler esas alınır.


Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/2/2024 tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240123-5.htm adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz

7 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page