top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

İflas İdaresi Ücreti, Yazı Ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır.


Sayı : TEPE-2023/174 26.12.2023

İflas İdaresi Ücreti, Yazı Ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır.


SİRKÜLER 2023-174


26.12.2023 tarih ve 32411 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak 01.01.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan İflas İdaresi Ücreti, Yazı Ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ ile;


Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 223’üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca, iflas idaresine ödenecek ücrete ilişkin tarifeyi ve ücretin ödenme şeklini belirlemektir.


Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; iflas idaresine ödenecek ücretin miktarı, zamanı, ödenme şekli, yazı ve tebliğ masrafı ile diğer masrafları kapsar.


Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 223’üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca hazırlanmıştır.


Ücretin ödenmesi

MADDE 4- (1) Tarifeye göre belirlenen iflas idaresi ücreti, iflas tasfiyesi sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün hizmetlerin karşılığıdır.


(2) Ücretin belirlenmesinde iflas idaresi memurlarının emeği, çabası, işin önemi ve niteliği göz önünde tutulur.


(3) Ödeme, pay cetvelinin düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan Tarife hükümlerine göre yapılır. Tarife gereğince takdir olunacak ücret, iflas idare memurlarının her birine ayrı ayrı ve eşit oranda ödenir.


Ücret ödeme zamanı ve avans ödenmesi

MADDE 5- (1) İflas idaresinin ücreti, tasfiyenin sonunda ödenir. Ancak iflas idaresinin talebi üzerine icra mahkemesi, gerektiğinde iflas dairesinin görüşünü de alarak, ücrete mahsuben makul ölçüde bir miktar avans ödenmesine karar verebilir. Müflise ait faaliyet izninin mevcudiyeti avans miktarının belirlenmesinde göz önünde bulundurulur.


Ücret miktarı

MADDE 6- (1) İfa edecekleri hizmetler karşılığı olarak iflas idaresine; pay cetvelinde adi alacaklılara ödenecek toplam alacak miktarı üzerinden aşağıda yazılı olan nispetler nazara alınarak ücret ödenir:


a) İlk 50.000,00 TL için % 6

b) Sonra gelen 100.000,00 TL için % 5

c) Sonra gelen 200.000,00 TL için % 4

ç) Sonra gelen 300.000,00 TL için % 3

d) Sonra gelen 400.000,00 TL için % 2

e) Sonra gelen 500.000,00 TL için % 1

f) Sonra gelen 1.000.000,00 TL için % 0,75

g) Sonra gelen 1.500.000,00 TL için % 0,50

ğ) 4.000.000,00 TL’den yukarısı için % 0,25


(2) Rehinli alacağın paraya çevrilmesine ilişkin hizmetler için de, (sarf edilen mesai ve gayret göz önünde tutularak) tasfiye idaresine ek ücret ödenebilir. Ancak bu surette ödenecek ek ücret, rehinli alacak miktarı üzerinden yukarıdaki nispetlere göre bulunacak miktarın %25’ini geçemez.


İcra mahkemesince ücret takdiri

MADDE 7- (1) İcra mahkemesi, iflas idaresinin emek ve mesaisini, işin önem ve niteliğini göz önünde bulundurarak Tarifede belirtilen miktarın bir katı fazlasına kadar ücret takdir edebilir.


(2) İcra mahkemesi, iflas idaresinin emek ve mesaisini, işin önem ve niteliğini göz önünde bulundurarak Tarifede belirtilen miktarların altında ücret takdir edebileceği gibi, haklı sebeplerin mevcut olması hâlinde ücret ödenmemesine de karar verebilir.


İstifa, azil ve ölüm gibi hâllerde ücret

MADDE 8- (1) İflas idare memurunun istifası, azli, ölümü gibi hâllerde ücret, o zamana kadar sarf ettiği emek ve mesaisi, işin önemi ve niteliği nazara alınarak icra mahkemesince takdir olunur.


(2) Yukarıdaki fıkrada anılan boşalma hâllerinde iflas idaresinde görev alanlara, idareye katılma zamanından sonraki emek ve mesaileri nazara alınarak, yerlerine kaim oldukları şahsın bakiye ücretinden ödeme yapılır.


Konkordato hâlinde ücret

MADDE 9- (1) Konkordato nedeniyle masa müflise intikal ettiğinde, iflas idare memurlarının o zamana kadar yukarıdaki esaslar dairesinde icra mahkemesince belirlenecek ücretleri, müflis tarafından peşinen iflas dairesine yatırılır.


Masraf ve tebligat ücreti

MADDE 10- (1) İflas idaresi, İcra ve İflâs Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince kendilerine tebligat yapılmasını isteyen alacaklılardan, tasfiye sonunda mahsup ve iade edilmek üzere tahmini tebligat sayısı nazara alınarak hesaplanacak yazı ve normal tebligat masrafı toplamının üç misli kadar avansı, iflas dairesine yatırmasını ister.


Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Adalet Bakanı yürütür


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullnılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

1 görüntüleme0 yorum

Comentarios


bottom of page