top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik YTB Kapsamındaki İnşaat İşlerinde KDV İstisnası

Sayı : TEPE-2022/43 30.05.2022

Konu : İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım

Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerinde

KDV İstisnası

SİRKÜLER 2022-4328.05.2022 tarih ve 31849 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapan 42 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Tebliğinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere;

3065 sayılı Kanunun 7394 sayılı Kanunla değişik geçici 37’nci maddesinde, “İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Söz konusu tebliğde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere;


Söz konusu düzenleme ile 31/12/2025 tarihine kadar uygulanmak üzere imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin 1/5/2022 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edildiği,


Bu istisnadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayii ile turizme yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması gerekmekte olup, bu belgenin Kanunun yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş olmasının istisna uygulanmasına engel olmadığı,


Öte yandan, inşaat işlerinin yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması, 31/12/2025 tarihini aşmamak kaydıyla yatırım teşvik belgesinde öngörülen süre içinde yapılmış olması ve istisna uygulanacak harcama tutarının inşaat işlerine yönelik yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırım tutarını aşmaması gerektiği,


İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerine ilişkin olduğu, Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirileceği, Dolayısıyla söz konusu istisna inşaat işlerine ilişkin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını kapsamakta olduğu,


Söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin alınan makine, araç-gereç ve tefrişatın (yatırım teşvik belgesinde yer alsa dahi) bu istisna kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, hususları açıklanmıştır.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220528-8.htmadresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

13 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page