top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Kanuni Süresinde Düzenlenen Tam Tasdik Sözleşmelerinin KDV Yönünden Sağladığı Bazı Fayda ve Haklar


Sayı : TEPE-2024/07 05.01.2024

Kanuni Süresinde Düzenlenen Tam Tasdik Sözleşmelerinin KDV Yönünden Sağladığı Bazı Fayda ve Haklar


SİRKÜLER 2023-07Bu sirkülerimizde muhtelif tarihlerde yapılan düzenlemeler doğrultusunda mükelleflerin süresinde düzenlemiş tam tasdik sözleşmesi olması halinde KDV yönünden faydalanacağı haklar ana başlıklar halinde aşağıdaki bölümlerde belirtilmiştir.30.12.2022 tarih ve 32059 (2.mükerrer) Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 46 Sıra No'lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği 3`üncü maddesi aşağıdaki gibidir.


MADDE 3- (1) Yeminli mali müşavir ile yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdikine ilişkin (tam tasdik) süresinde düzenlenmiş tasdik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden alabilecekleri katma değer vergisi iadelerine ilişkin azami hadler;


a) İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde 2.600.000-TL


b) Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar ve yolcu beraberi eşya kapsamında yapılan satışlarla ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde 350.000-TL (Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunması halinde de söz konusu had geçerli olacaktır.),


c) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden alınabilecek diğer katma değer vergisi iadesi işlemlerinde 1.300.000-TL, olarak belirlenmiştir.


Yapılmış olan bu düzenlemeye göre süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi olan mükelleflerin;


-İndirimli orana tabi işlemlerden doğan ve tutarı 2.600.000,00 TL üzerinde olan KDV iadelerinin YMM Raporu ile talep edilebilmesi,


-Diğer iade hakkı doğuran işlemlerden doğan ve tutarı her bir dönem bazında 1.300.000,00 TL üzerinde olan KDV iadelerinin YMM Raporu ile talep edilebilmesi,


-Yolcu beraberi eşya kapsamında özel fatura ile yapılan satışlardan doğan ve tutarı 350.000,00 TL`ye kadar olan KDV iadelerinin YMM Raporu ile talep edilebilmesi,


26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV/B-İndirimli Teminat Uygulama Sistemi (İTUS) bölümünde açıklandığı üzere;


-Cari takvim yılı da dâhil olmak üzere son iki takvim yılına ilişkin tam tasdik sözleşmesi bulunması şartı aranılmaktadır. Burada ayrıca İTUS için diğer şartların da sağlanmış olması gerekmektedir.


01.04.2023 tarih ve 32150 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46) 3 ve 4`üncü maddesi aşağıdaki gibidir.


MADDE 3- Aynı Tebliğin (I/C-2.1.5.2.1.) bölümünün sekizinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.


“Şu kadar ki mükellefin iade hakkı doğuran işlemi yaptığı yılda süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması halinde, mahsuben iade talepleri YMM raporu ile yerine getirilebilir.”


MADDE 4- Aynı Tebliğin (I/C-2.1.5.2.2.) bölümünün üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.


“Şu kadar ki mükellefin iade hakkı doğuran işlemi yaptığı yılda süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması halinde, nakden iade talepleri YMM raporu ile yerine getirilebilir veya iade talebinin tamamı kadar verilmiş teminat, YMM raporu ile çözülebilir.”


Yapılan bu düzenleme ile daha önce sadece vergi inceleme raporu ile yerine getirilen ve aşağıda iade türleri ile ilgili nakden ve mahsuben iade taleplerinde süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi olması halinde YMM Raporu ile iade talep etme hakkı getirilmiştir.


Söz konusu iade türleri aşağıdaki gibidir. Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında kısmi tevkifat uygulanan;Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,

➢ Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

➢ Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,

➢ Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,

➢ Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,

➢ Yapı denetim hizmeti,

➢ Taşımacılık hizmetleri,

➢ Her türlü baskı ve basım hizmeti,

➢ Ticari reklam hizmetleri,

➢ İşgücü temin hizmeti,

➢ Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti.


01.04.2023 tarih ve 32150 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46) 7 ve 8`inci maddesi aşağıdaki gibidir.


MADDE 7- Aynı Tebliğin (IV/E-3.5.) bölümünün beşinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.


“Sahte belge kullanılmasına yönelik olumsuz tespit bulunan dönemi kapsayan takvim yılında süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin, sahte olduğu tespit edilen belgelerde yer alan alım tutarının, aynı dönemdeki toplam alımlarının %5’ini geçmemesi halinde, bu mükellefler sahte belge kullanma tespiti gerekçesiyle özel esaslar kapsamına alınmazlar. Şu kadar ki, bu durumun 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki ön tespitler için yapılacak izaha davet ve buna bağlı olarak uygulanacak özel esaslar uygulamasına etkisi yoktur.”


MADDE 8- Aynı Tebliğin (IV/E-4.5.) bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.


“Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılmasına yönelik olumsuz tespit bulunan dönemi kapsayan takvim yılında süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin, yanıltıcı olduğu tespit edilen belgelerde yer alan alım tutarının, aynı dönemdeki toplam alımlarının %5’ini geçmemesi halinde, bu mükellefler muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespiti gerekçesiyle özel esaslar kapsamına alınmazlar. Şu kadar ki, bu durumun 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki ön tespitler için yapılacak izaha davet ve buna bağlı olarak uygulanacak özel esaslar uygulamasına etkisi yoktur.”


Yapılmış olan bu düzenleme ile süresinde tam tasdik sözleşmesi bulunan mükellefler;


➢ Sahte belge kullanılmasına yönelik olumsuz tespit bulunan dönemi kapsayan takvim yılında süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin, sahte olduğu tespit edilen belgelerde yer alan alım tutarının, aynı dönemdeki toplam alımlarının %5’ini geçmemesi halinde, bu mükellefler sahte belge kullanma tespiti gerekçesiyle özel esaslar kapsamına alınmazlar. Şu kadar ki, bu durumun 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki ön tespitler için yapılacak izaha davet ve buna bağlı olarak uygulanacak özel esaslar uygulamasına etkisi yoktur.”


➢ Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılmasına yönelik olumsuz tespit bulunan dönemi kapsayan takvim yılında süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin, yanıltıcı olduğu tespit edilen belgelerde yer alan alım tutarının, aynı dönemdeki toplam alımlarının %5’ini geçmemesi halinde, bu mükellefler muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespiti gerekçesiyle özel esaslar kapsamına alınmazlar. Şu kadar ki, bu durumun 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki ön tespitler için yapılacak izaha davet ve buna bağlı olarak uygulanacak özel esaslar uygulamasına etkisi yoktur.


21.04.2022 tarih ve 31816 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41) 8`inci maddesinin 1.1.4.2.2.2. Nakden İade bölümü aşağıdaki gibidir.


İmalatçıların bu bölüm kapsamındaki 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. Süresinde düzenlenmiş YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için bu sınır 100.000 TL olarak uygulanır.


İade talebinin 10.000 TL’yi veya YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için 100.000 TL’yi aşması halinde, aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.”


Yapılmış olan bu düzenleme ile süresinde tam tasdik sözleşmesi bulunan ve imalatçı olan mükellefler;


➢ İmalatçıların bu bölüm kapsamındaki 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. Süresinde düzenlenmiş YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için bu sınır 100.000 TL olarak uygulanır.Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara;


46 Sıra No'lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği

KDV Genel Uygulama Tebliği,

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46),

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41)


Önemli Not adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullnılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

2 görüntüleme0 yorum

Commentaires


bottom of page