top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Mücbir Sebebe İstinaden Deprem Bölgesinde7256 ve 7326 Sayılı Kanun’a Göre Yapılacak Olan Taksit Ödeme Süreleri Uzatılmıştır.


Sayı : TEPE-2024/69 27.05.2024

Konu :  Mücbir Sebebe İstinaden Deprem Bölgesinde

7256 ve 7326 Sayılı Kanun’a Göre Yapılacak Olan

Taksit Ödeme Süreleri Uzatılmıştır.


SİRKÜLER 2024-69


25.05.2024 tarih ve 32566 sayılı Resmî Gazete `de yayınlanan 24.05.2024 tarih ve 8515 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;


24/5/2024 TARİHLİ VE 8515 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR


Amaç ve kapsam


MADDE 1- (1) Bu Karar ile; 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin on altıncı fıkrası ve 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yemden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu maddesinin on altıncı fıkrasına istinaden, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesine göre, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle ilan edilen mücbir sebep halinin devam ettiği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere (alacaklı idarelere) borçlu olanların mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde, 7256 sayılı Kanunun 2 nci ve 4 üncü maddeleri ile 7326 sayılı Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 7 nci ve 8 inci maddeleri ve 10 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve on üçüncü fıkraları kapsamında alacakları yapılandırılan idarelere ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri yeniden belirlenmektedir.


Mücbir sebep hali devam eden yerler ve mücbir sebep hali nedeniyle belirlenen yeni ödeme süreleri


MADDE 2- (1) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine istinaden 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilan edilen mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 31/8/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) devam ettiği ilan edilmiştir.


(2) Birinci fıkrada belirtilen yerlerdeki dairelere borçlu olanların münhasıran bu yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) anılan Kanunlar kapsamında 6/2/2023 ila 31/8/2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerinden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayanlar dâhil) birincisinin ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde (azami oniki ayda) ödenmek üzere uzatılmıştır.


(3) Mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebep halinin sona erdiği tarih arasına rastlayan taksit sayısının on ikiden fazla olması halinde, fazla olan taksitler onikinci taksitle birlikte ödenir.


Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240525-5.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page