top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Mücbir Sebep İlan Edilen İllerde Mükellefiyeti Bulunanların 531 VUK Tebliği Uyarınca Vermesi

Sayı : TEPE-2023/31 20.02.2023

Konu : Mücbir Sebep İlan Edilen İllerde Mükellefiyeti Bulunanların

531 VUK Tebliği Uyarınca Vermesi Gereken Teminat Verme Süreleri Uzatılmıştır.
SİRKÜLER 2023-31


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 17.02.2023 tarih ve VUK-151/2023-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;


Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen illerdeki gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri ile katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan adi ortaklıklardan, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca bu illerdeki 6/2/2023 tarihinden önce lisans almış ve teminat verme süresi bu tarihten sonra sona eren mükellefler ile (b) bendi kapsamındaki mükelleflerin teminat verme sürelerinin 31/8/2023 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılması uygun görülmüştür.


Buna göre mücbir sebep ilan edilen illerde, 5015 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunan mükelleflerin teminat verme süreleri 21.08.2023 tarihine uzatılmış bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.gib.gov.tr/node/167815/ adresinden ulaşmak mümkündür.

Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

3 görüntüleme0 yorum
bottom of page