top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Özel İletişim Vergisi Tutarı Artırılmıştır.

Sayı : TEPE-2023/3 02.01.2023

Konu : Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Özel

İletişim Vergisi Tutarı Artırılmıştır.
SİRKÜLER 2023-03


30.12.2022 tarih ve 32059 sayılı 2.Mükerrer Resmî Gazetede yayınlanarak 01.01.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 21) ile;


13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.


24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için %122,93 olarak tespit edilmiştir.


Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2023 tarihinden itibaren 260,00 TL olarak uygulanacaktır.Bilgilerinize sunulur.Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.gib.gov.tr/node/166953 adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page