top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Sermaye Kaybı ve Borca Batık Olma Durumunda İfa Edilmemiş Yabancı Para Yükümlülükleri

Sayı : TEPE-2022/97 08.11.2022

Konu : Sermaye Kaybı ve Borca Batık Olma Durumunda

İfa Edilmemiş Yabancı Para Yükümlülüklerinden Doğan

Kur Farkı Zararları


SİRKÜLER 2022-97Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu başlıklı 376`ncı maddesinde;


Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.


Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer.


Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister. Meğerki, iflas kararının verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanmış olsun. Aksi hâlde mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru, iflas bildirimi olarak kabul olunur. hükümleri yer almaktadır.


Bununla ilgili olarak 15.08.2018 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 Ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin Geçici 1`nci maddesinde 1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir. Şeklinde düzenleme yapılmıştır.


Bu defa 08.08.2022 tarih ve 32007 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 Ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile daha önceki tebliğin geçici 1`nci maddesinde yer alan 01.01.2023 tarihi 01.01.2024 olarak değiştirilmiştir.


Buna göre şirketler 01.01.2024 tarihine kadar sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarını dikkate almayabilirler.Bilgilerinize sunulur.Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere http://www.resmigazete.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

0 görüntüleme0 yorum

댓글


bottom of page