top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 562)


Sayı : TEPE-2024/77 13.06.2024

Konu :Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 562)


SİRKÜLER 2024-77

12.06.2024 tarih ve 32574 sayılı Resmi Gazete`de yayınlan ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından da Açıklayıcı Bilgi Notu ile açıklama yapılan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 562) ile;


MADDE 1- 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nin “Kapsam” başlıklı bölümünde yer alan “21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında Türkiye'de kurulu finansman şirketlerine” ibaresi “21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında Türkiye'de kurulu finansman şirketleri ve tasarruf finansman şirketlerine, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarına” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 2- Aynı Tebliğin “2. Finansman Şirketlerinin Düzenleyeceği Belge” başlıklı bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.


a) Bölümün başlığı “2. Finansman Şirketleri, Tasarruf Finansman Şirketleri, Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Düzenleyeceği Belge” şeklinde değiştirilmiştir.


b) Birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “finansman şirketleri” ibaresi “finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 3- Aynı Tebliğin 2.1. bölümündeki “finansman şirketleri” ibaresi “finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları” şeklinde değiştirilmiş, ““Dekont (Finansman Şirketi)”” ibaresinden sonra gelmek üzere “, “Dekont (Tasarruf Finansman Şirketi)”, “Dekont (Ödeme Kuruluşu)” ya da “Dekont (Elektronik Para Kuruluşu)”” ibaresi eklenmiş, “Finansman şirketinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tasarruf finansman şirketinin, ödeme veya elektronik para kuruluşunun” ibaresi eklenmiş, “finansman şirketi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tasarruf finansman şirketi, ödeme veya elektronik para kuruluşu” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 4- Aynı Tebliğin 2.3. bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“2.3. 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları BSMV'ye tâbi işlemleri için dekont, BSMV’ye tabi olan işlemleri dışında kalan KDV'ye tâbi teslim ve hizmetleri için fatura düzenleyecektir. Ödeme ve elektronik para kuruluşları ise, faaliyetlerine göre bir, üç, altı ay veya bir yıl gibi belirli hesap devreleri itibariyle, devre sonlarında düzenlenen hesap bildirim cetveli (ekstre) ile bildirilmesi mutad olan BSMV’ye tabi işlemleri için dekont yerine aynı bilgileri taşımak şartı ile hesap bildirim cetveli (ekstre) düzenleyebilecektir.”


MADDE 5- Aynı Tebliğin 2.4. bölümünde yer alan “dekontun” ibaresi “belgelerin” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bölümde yer alan “dekontlara” ibaresi “söz konusu belgelere” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 6- Bu Tebliğin,


a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerinin tasarruf finansman şirketlerine ilişkin hükümleri bu Tebliğin yayımını izleyen ayın başında,


b) 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerinin ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin hükümleri 1/1/2025 tarihinde,


c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.


MADDE 7- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan açıklayıcı bilgi notunda ise;


562 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde değişiklik yapılmak suretiyle, 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarına, BSMV’ye tâbi işlemlerinde fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme imkânı getirilmektedir. Ayrıca, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına faaliyetlerine göre belirli hesap devreleri itibariyle dekont yerine hesap bildirim cetveli(ekstre) de düzenleme imkânı verilmektedir.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/06/20240608-5.htm adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page