top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Yeni Yapılandırma Kanun Teklifi TBMM de Kabul Edilerek Kanunlaşmıştır

Sayı : TEPE-2023/46 10.03.2023

Konu : Yeni Yapılandırma Kanun Teklifi

TBMM de Kabul Edilerek Kanunlaşmıştır.



SİRKÜLER 2023-46


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülerek 09.03.2022 tarihinde kanunlaşmış, ancak Resmî Gazetede henüz yayınlanmamıştır. Buna göre;


Matrah ve vergi arttırım imkanlarından yararlanılmasını sağlamak amacıyla yapılan son değişiklikler de dikkate alınmak suretiyle aşağıda kısa açıklamalar yapılmıştır. Daha ayrıntılı açıklamalar kanun teklifinin Resmî Gazete`de yayınlanmasından sonra ayrıca yapılacaktır.


1-Yapılandırma Başvurusu ve Ödeme Süreleri:


Yapılandırma başvuru süresi bitimi 31 Mayıs 2023, ilk taksit ödeme süresi ise 30 Haziran 2023 olarak değiştirilmiş; her iki süre de bir ay ötelenmiştir; değişiklik başvuru ve ödeme süresi özel olarak belirlenen uygulamaları etkilememiştir.


Öte yandan, yapılandırılan alacakların, ilk taksitin süresinde ödenmesi, kalan taksitlerin tamamının ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde katsayı uygulanmaması öngörülmüştür


2- Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrah Arttırımı:


a-) 2022 takvim yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahları %25 oranından az olmamak üzere artırılacaktır.


b-) 2022 beyannamesinde matrah bulunmaması veya beyanname verilmemiş olması durumunda, artırılacak matrah tutarı; işletme hesabı esasına göre defter tutanlar için 105.000 TL, bilanço esasına göre defter tutan tacirler ile serbest meslek erbabı için 200.000 TL, Kurumlar Vergisi mükellefleri için 500.000 bin TL’den az olamayacaktır.


c-) 2022 takvim yılına yönelik matrah artırımında bulunulabilmesi için bu yıla ilişkin Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamelerde beyan edilen matrahların, 2021 takvim yılında beyan edilen matrahın %122,93 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar ile 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde beyan edilen matrahın %40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olamayacaktır.


d-) 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergilendirme dönemi Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilmemiş olması halinde; ikinci geçici vergilendirme dönemi beyannamesinde beyan edilen matrahın %100 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar, sadece birinci geçici vergilendirme dönemi beyannamesinin verilmiş olması halinde bu beyannamede beyan edilen matrahın %300 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar yapılacak kıyaslamada dikkate alınacaktır. 2021 takvim yılı ve 2022 yılının üçüncü geçici vergilendirme dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması durumunda, 2022 yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri için bu şart aranmayacak, 2022 yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi matrah artırımına esas tutarların belirlenmesinde, (b) bendinde belirlenen asgari tutarlardan az olmamak üzere bu bent hükmüne göre belirlenen tutarların %25'i dikkate alınacaktır.


Yapılan bu düzenleme uyarınca 2022 yılı için matrah artırımında bulunulması halinde,


Bu yıla ilişkin zararlarının tamamı 2023 ve sonraki yıllarda mahsuba konu olmayacak, ayrıca bu yıla ilişkin yıllık beyannamelerde hesaplanan vergilerinden mahsup edilemeyen geçici vergiler iade edilemeyecektir.


3.Gelir/Kurumlar Vergisi Stopaj Artırımı:


2018-2021 yılları için matrah/vergi artırımı kapsamında olan ödemeler için 2022 yılı için de matrah/vergi artırımı hükme bağlanmıştır. Buna göre öngörülen artırım oranları, 2018-2022 vergilendirme dönemleri için aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.



Yıllar itibariyle verilen muhtasar beyannamelerde yer alan yukarıdaki ödemelere ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden, tablodaki oranların uygulanması suretiyle hesaplanan vergi ödenecek; bunlara ilişkin olarak Gelir/Kurumlar Vergisi tevkifatı inceleme ve tarhiyatı yapılamayacaktır.


4. Katma Değer Vergisi Artırımı:


2022 yılı her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verilen Katma Değer Vergisi Beyannamelerindeki Hesaplanan Katma Değer Vergisinin yıllık toplamı üzerinden 2022 yılı için %2 oranından az olmamak üzere belirlenecek KDV’nin, vergi artırımı olarak artırılması halinde madde madde hükümlerinden yararlanılması öngörülmüştür. Buna göre arttırım oranları yılları itibariyle aşağıda belirtilmiştir.




5- Ek Vergi İnceleme ve Tarhiyatı:


Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, 2022 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamında indirimli Kurumlar Vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında, aynı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna ile yurt dışından elde edilen ve en az % 15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden % 5 oranında Ek Vergi hesaplanması ve bu verginin ilk taksiti Kurumlar Vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenmesi öngörülmüştür.


Yapılan değişiklikle, 2022 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi matrah artırımında bulunulması, ödenecek Ek Vergi için bu döneme ilişkin inceleme ve tarhiyat yapılmasına engel teşkil etmeyecektir.


6- Matrah ve Vergi Artırım Beyannameleri Damga Vergisi:


Matrah ve vergi artırımı dolayısıyla verilen Yıllık, Muhtasar ve KDV beyannameleri ile diğer beyannameler için 1.000 lira Damga Vergisinin, matrah artırımından sonraki ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi,


Matrah ve vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde öngörülen %10 indirimin Damga Vergisi için uygulanmaması şeklinde düzenleme yapılmıştır.





Bilgilerinize sunulur.





Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.tbmm.gov.tr/yasama/kanun-teklifleri adresinden ulaşmak mümkündür.




Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page