top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Zorunlu Karşılıklar Tebliğinde Yapılan Değişiklikler


Sayı : TEPE-2023/147 02.11.2023

Zorunlu Karşılıklar Tebliğinde Yapılan Değişiklikler


SİRKÜLER 2023-14702.11.2023 tarih ve 32357 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/30) ile;MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 3- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


“(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:


Mevduat/Katılım Fonu (Yurt Dışı Bankalar Mevduatı/Katılım Fonu Hariç) Oran


a)-Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli %8


b)- 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli %0


c)- 1 yıla kadar vadeli %0


ç)- 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli %0

d)- 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Merkez Bankasınca Kur/Fiyat Korumalı desteği sağlanan hesaplar %30


e)- 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli Merkez Bankasınca Kur/Fiyat Korumalı desteği sağlanan hesaplar %10


Müstakrizlerin Fonlar %0Diğer Yükümlülükler (Yurt Dışı Bankalar Mevduatı/Katılım Fonu Dahil


a)- 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli % 8


b)- 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli % 5,5

c)- 3 yıldan uzun vadeli % 3


ç)- Kalkınma ve Yatırım Bankalarınca 1 yıldan uzun vadeli ihraç edilen menkul kıymetler % 0(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:


Mevduat/Katılım Fonu (Yurt Dışı Bankalar Mevduatı/Katılım Fonu Ve Kıymetli Maden Depo Hesapları Hariç)


a)- Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar vadeli % 30


b)- 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli % 26


c)- 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli % 20


Kıymetli Maden Depo Hesapları


a)- Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli % 26


b)- 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli % 22


Müstakrizlerin Fonları % 25


Diğer Yükümlülükler (Yurt Dışı Bankalar Mevduatı/Katılım Fonu Dahil)


a)- 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli %21


b)- 2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli %16


c)- 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli %11


ç)- 5 yıla kadar (5 yıl dahil) vadeli %7


d)- 5 yıldan uzun vadeli %5


“(4) Yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç) için ilave zorunlu karşılık oranı yüzde 4’tür.”


MADDE 4- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “6 ncı maddede” ibaresi “6 ncı maddenin ikinci fıkrasında” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye yedinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.


“Türk lirası yükümlülükler için zorunlu karşılıklar Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplarda nakden ve ortalama olarak tesis edilir.”


“(8) Yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç) için 6’ncı maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen oranlar kullanılarak hesaplanan zorunlu karşılıklar Türk lirası cinsinden Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplarda nakden ve bloke olarak tesis edilir.”


MADDE 5- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 6- Aynı Tebliğin geçici 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikinci fıkrasında” ibaresi “ikinci ve dördüncü fıkralarında” şeklinde ve “22/12/2023” ibaresi “20/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 7- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


“Zorunlu karşılığa tabi varlıkların tesisine ilişkin geçici uygulama


GEÇİCİ MADDE 15- (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin 1 inci, 2 nci ve 4 üncü maddeleri ile yürürlükten kaldırılan zorunlu karşılığa tabi varlıklar için 13/10/2023 hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanan zorunlu karşılıkların tesisi 27/10/2023 ile 23/11/2023 tarihleri arasında yapılır.”


MADDE 8- Bu Tebliğin;


a) 3’üncü maddesiyle değiştirilen Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı maddeye eklenen dördüncü fıkrası 27/10/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,


b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.


MADDE 9- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Notk adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullnılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

3 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page