top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

531 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1)Numaralı Fıkrasının (A) ve (B) Bendi Uyarınca BelirlenenTeminat Verme Sürelerinin Mücbir Sebep İlan Edilen YerlerdeUzatılması Hakkında Sir


Sayı : TEPE-2024/83 27.06.2024

Konu : 531 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1)

Numaralı Fıkrasının (A) ve (B) Bendi Uyarınca Belirlenen

Teminat Verme Sürelerinin Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerde

Uzatılması Hakkında Sirküler Yayımlandı.


SİRKÜLER 2024-83


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 26.06.2024 tarih ve VUK-169/2024-7 ve Vergi Usul Kanunu Sirküleri/169 ile;


1. Giriş:

213 Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendindeki yetkiye dayanılarak, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında teminat verme yükümlülüğü bulunan mükelleflerden, deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunanlar ile bu il veya ilçelerde mükellefiyet kaydı bulunmayıp, söz konusu yerlerdeki meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması nedeniyle mücbir sebep kapsamında değerlendirilen mükelleflerden, anılan Tebliğin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bendi uyarınca verilmesi gereken teminatın verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.


2. 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) numaralı Fıkrası Uyarınca Belirlenen Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması:

Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler ile bu il veya ilçelerde mükellefiyet kaydı bulunmayıp, söz konusu yerlerdeki meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması nedeniyle mücbir sebep kapsamında değerlendirilen mükelleflerden, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca 6/2/2023 tarihinden önce lisans almış ve teminat verme süresi bu tarihten sonra sona eren mükellefler ile (b) bendi kapsamındaki mükelleflerin teminat verme süreleri 27/12/2023 tarihli ve VUK-162/2023-13 sayılı Sirküler ile 1/7/2024 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştı.


Deprem nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13’üncü maddesi kapsamında değerlendirilerek mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mücbir sebep halinin 31/8/2024 tarihine kadar uzatılması sebebiyle bu kapsamdaki mükelleflerin teminat verme süresi 02/12/2024 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

Şeklinde açıklamalar yapılmıştır.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://www.gib.gov.tr/531-sira-nolu-vuk-genel-tebliginin-7-nci-maddesinin-1-numarali-fikrasinin-ve-b-bendi-uyarinca adresinden ulaşabilirsiniz.


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

2 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page