top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

7440 Sayılı Kanun’un 4 Üncü Maddesinin 10 Uncu Fıkrası Kapsamında Verilecek Beyannameler

Sayı : TEPE-2023/67 12.04.2023

Konu : 7440 Sayılı Kanun’un 4 Üncü Maddesinin 10 Uncu

Fıkrası Kapsamında Verilecek Beyannamelere İlişkin Önemli DuyuruSİRKÜLER 2023-67


Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi Sistemi üzerinden yapılan 10.04.2023 tarihli 7440 Sayılı Kanun’un 4 Üncü Maddesinin 10 uncu Fıkrası Kapsamında Verilecek Beyannamelere İlişkin Duyuruda;


Bilindiği üzere, 7440 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin 10 uncu fıkrasında; “(10) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak;


a) 213 sayılı Kanunun;


1) 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve vergi cezalarının tamamının,


2) 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre kendiliğinden veya 370 inci maddesi kapsamında verilen beyannameler (370 inci madde kapsamında bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla otuz günlük beyanname verme süresi geçmemiş olanlar ile bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süre içinde yapılan tebligatlar üzerine verilmesi gereken beyannameler bu süre içinde verilerek bu Kanun hükümlerinden yararlanılabilir.) üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak gecikme faizi ve zam yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gecikme faizi, zam ve vergi cezalarının tamamının,tahsilinden vazgeçilir.” hükmü yer almaktadır.


Anılan hüküm gereğince 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesi kapsamında, 7440 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 12.03.2023 tarihi itibarıyla otuz günlük beyanname verme süresi geçmemiş ya da 31.05.2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tebligatlar üzerine verilecek olan beyannameler için 31.05.2023 tarihine kadar 7440 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir.


Buna göre; 12.03.2023 tarihi itibariyle izaha davet yazısı tebliğ edilmiş, izahta bulunulmuş ancak izah değerlendirme yazısı kendisine tebliğ edilmemiş mükellefler, izah değerlendirme yazısı kendisine iletilmiş olup bu yazı ile kendisine tanınan 30 günlük süre 12.03.2023 tarihi itibariyle geçmemiş olan mükellefler ve 12.03.2023 – 31.05.2023 tarihleri arasında izaha davet yazısı veya izah değerlendirme yazısı kendisine tebliğ olunan mükellefler 31.05.2023 (213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerde bu halin, başvuru süresince devam etmesi durumunda, bu yerlerdeki mükellefler için mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar) tarihine kadar izaha davet kapsamında beyanname verebilirler.


Buna istinaden, 7440 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında pişmanlıkla veya kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilecek beyannameler 10.04.2023 tarihi itibariyle eBeyanname sisteminden alınmaya başlanmıştır. Ancak söz konusu hükümden yararlanmak için, “Özel Onay” seçeneğinden “PIS” ile “7440” seçenekleri, “KSS” ile “7440” seçenekleri veya “İzah” ile “7440” seçenekleri birlikte seçilmelidir. Sadece “PIS”, sadece “KSS” veya sadece “İZAH” seçilerek onay verilmesi durumunda beyanname 7440 sayılı Kanun kapsamında kabul edilmemekte, dolayısıyla ödeme planı oluşmamaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Sayı : TEPE-2023/67 12.04.2023 Konu : 7440 Sayılı Kanun’un 4 Üncü Maddesinin 10 Uncu Fıkrası Kapsamında Verilecek Beyannamelere İlişkin Önemli DuyuruSöz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı https://ebeyanname.gib.gov.tr/7440_SAYILI_KANUNUN_4UNCU_MADDESININ_10UNCU_FIKRASI_KA PSAMINDA_VERILEC.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

1 görüntüleme0 yorum
bottom of page