top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Borcu Yoktur Yazısı İşlemleri

Sayı : TEPE-2023/36 27.02.2023

Konu : Borcu Yoktur Yazısı İşlemleri
SİRKÜLER 2023-36


25.02.2023 tarih ve 32115 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 17) ile;


MADDE 1- (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılacak “borcun bulunmadığını gösterir belge talepleri” için 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün “I. Tecil” alt başlıklı bölümünün (9) numaralı bölümünün (e) bölümünde düzenlenmiş olan “tecil edilen borç tutarının %10’u ödenmedikçe ilgili tahsil dairesine borcu bulunmadığını gösteren yazının verilmemesi” şartının aranılmaması uygun görülmüştür.


Buna göre vergi borcu tecil edilerek taksitlendirilen tutarın %10`unun ödenmesi kaydı ile vergi borcu bulunmadığını gösteren belge verilmesi şartının 31.07.2023 tarihine kadar aranılmayacağı düzenlenmiş bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230225-16.htm adresinden ulaşmak mümkündür.
Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

8 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page