top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Konaklama Vergisi

Sayı : TEPE-2022/118 14.12.2022

Konu : Konaklama VergisiSİRKÜLER 2022-118


14.12.2022 tarih ve 32043 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde özetle aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.


5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesiyle 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yeniden düzenlenen 34 üncü maddesinde ihdas edilen konaklama vergisi, 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 61 inci maddesiyle değiştirilen 7194 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmektedir.


Buna göre; Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabi olup, Kanunun 34’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, konaklama vergisinin mükellefi verginin konusuna giren hizmetleri sunanların olacağı açıklanmıştır.


Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, KDV hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır. Buna göre, konaklama vergisi matrahına KDV dahil edilmez.


Kanunun 34’üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, konaklama vergisinin oranı ise %2’dir.


Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleri olup, her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir. Diğer taraftan Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi kapsamında konaklama vergisine ilişkin tüm beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi, konaklama vergisi mükelleflerinin bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmasa dahi bu dönemlerle ilgili olarak beyanname vermek zorundadırlar.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221214-6.htm adresinden ulaşmak mümkündür.Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

5 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page